Scroll to top

Filozofia

VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROCES v BSMŠ FIALENKA

Cieľom predprimárneho vzdelávania v Bilingválnej Súkromnej Materskej škole FIALENKA v Ivanke pri Dunaji je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Poskytujeme deťom rozvoj jazykových zručností nad rámec bežných programov predprimárneho vzdelávania v kompetenciách komunikácie v cudzích jazykoch najmä v angličtine. Ide nám o elementárne základy komunikácie v anglickom jazyku,  so zameraním najmä na počúvanie s porozumením, neverbálne reakcie a vo verbálnej rovine vyjadrovanie dieťaťa  počnúc jednoslovnými pomenovaniami k postupnému konštruovaniu jednoduchých viet.

Výchovno – vzdelávací proces realizujeme podľa učebných osnov vypracovaných a vydaných Ministerstvom školstva SR ISCED 0, pod názvom ,, FIALENKA “

F – flexibilita

I – iniciatíva

A – aktivita

L – láska

E – empatia

N – náuka

K – kreativita

A – adaptácia

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.