Scroll to top

Denný režim

Denný poriadok je norma, v ktorej sú usporiadané denné činnosti pravidelne sa opakujúce, pričom je pružný a umožňuje reagovať na potreby a záujmy dieťaťa. Pri jeho tvorbe sme nezabudli na to aby poskytoval priestor na pokojný, bezpečný a zmysluplný aktívny pobyt dieťaťa v materskej škole.

DENNÝ PORIADOK

06:30 – 8:00 … príchod, hry a hrové činnosti,
8:00 – 8:30 … pohybové a relaxačné cvičenia
08:30 – 09:00 … hygiena, desiata
09:00 – 10:30 … edukačné aktivity,
10:30 – 12:00 … pobyt vonku a športové aktivity
12.00 – 12:30 … hygiena, obed
12:30 – 14:30 … odpočinok, relax
14:30 – 15:00 … hygiena, olovrant
15:00 – 18:00 … tvorivé aktivity, pobyt  vonku

 • Hry a hrové činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí.
 • Pohybové a relaxačné cvičenia obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa každý deň v určitom čase, s dodržiavaním psychohygienických zásad (pred jedlom/zásadne nie hneď po jedle, vo vyvetranej miestnosti, príp. vonku, atď.).
 • Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, vychádzky, edukačné aktivity …
 • Odpočinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút.
 • Činnosti zabezpečujúce životosprávu sa realizujú v pevne stanovenom čase (desiata, obed, olovrant).
 • Edukačná aktivita je organizačná forma denného poriadku, je navodená učiteľkou, je to cieľavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna výchovno-vzdelávacia činnosť.
 • Odpočinok je dôležitou súčasťou denného režimu dieťaťa predškolského veku. Ležadlá v triedach sa rozkladajú denne pred popoludňajším odpočinkom. Ležadlá sú umiestnené samostatne. Každé dieťa má svoje ležadlo, ktoré je označené. Posteľná bielizeň sa mení každé 3 týždne. Prádlo na spanie (pyžamo) si deti prinesú z domu, mení sa každý týždeň.
 • Stravovanie je riešené dovozom obedov z I.E.G Vaše stravovanie – vid. zmluva o spolupráci príloha č. 2. Podávanie stravy bude v priestoroch herne na prízemí, kde sa pri plnom počte detí bude vydávať strava v troch etapách po skupinkách jednotlivých tried. Dozor pri jedle majú obidve učiteľky z triedy, stravu vydáva kuchárka.
 • Spôsob vydávania stravy: Strava bude privezená v hygienicky schválených nádobách. Kuchárka podľa stanovenej normy rozdelí stravu.
 • Hygiena je zabezpečená pravidelne počas dňa s dozorom učiteliek na jednotlivých triedach. Vzhľadom na schody v budove, do umyvárky chodia deti z triedy na prízemí v sprievode učiteľky. Každé dieťa má v umyvárke svoj uterák, pohárik s kefkou na zuby. Uteráčiky sa menia raz týždenne, alebo podľa potreby aj častejšie, poháriky na zubné kefky sa denne čistia a vymieňajú sa podľa potreby, zubné kefky sa menia každé 3 týždne. Všetky menované pomôcky sú riadne označené pre každé dieťa.
 • Všetky organizačné formy denného poriadku sú po pedagogicko-psychologickej stránke rovnocenné.

Máte záujem o naše služby?

Uveďte vaše údaje a my vás budeme obratom kontaktovať.