Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /nfsmnt/hosting1_2/8/4/84841007-6b07-4bfd-bd0d-6a49ff3ce052/fialenka.eu/web/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464
Všeobecné podmienky - Detský denný tábor

Babysitting

Babysitting

Potrebujete si ísť niečo vybaviť a nemáte po ruke opatrovateľku? Využite možnosť priniesť Vaše dieťatko k nám do škôlky, kde Vám ho s radosťou postrážime:)

 

Cena za opatrovanie: 10 €/hod.

Zameranie

ZAMERANIE  BSMš FIALENKA JAZYKOVÁ VÝCHOVA
-        jazyková príprava bude prebiehať denne pod vedením lektorky anglického jazyka v 6 členných skupinách
-        výchovno - vzdelávací proces je v angličtine aj slovenčine

PRÍPRAVA DETÍ NA VSTUP DO ŠKOLY

-        rešpektovať a podporovať individualitu a osobnosť dieťaťa - podnecovať jeho aktivitu a samostatnosť
-        úzko spolupracovať s učiteľkami 1.ročníkov a oboznámiť deti so školským prostredím
-        rozvíjať slovnú zásobu, viesť deti k rozlišovaniu hlásky na začiatku a na konci slova, k jednoduchým analyticko-syntetickým činnostiam s dôrazom na správnu výslovnosť
-        prostredníctvom prípravných a uvoľňovacích cvikov rozvíjať jemnú motoriku ruky, správne sedenie,  viesť deti k uvoľnenému písomnému prejavu so správnym sklonom
-        prostredníctvom hry formovať prosociálne a asertívne správanie ako spôsob humánneho presadzovania a obhajovania záujmov, postojov a názorov v procese komunikácie
-        vychovávať deti v duchu humanizmu, ľudských práv, prehlbovať poznatky o ľudských hodnotách

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

-        Golf, plávanie, lukostreľba, jazda na koni, lyžovanie ... Chceme dať deťom základy jednotlivých športov , oboznámiť ich s možnosťami okolia Ivanky pri Dunaji

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE DIEŤAŤA

-         vytvoriť optimálne podmienky v oblasti ochrany, prevencie a podpory zdravia detí
-         posilňovať starostlivosť o vlastné zdravie, utvárať schopnosť ochrany pred chorobami, úrazmi a závislosťami
-         postupne chápať význam zdravej výživy pre zdravie človeka ako súčasť návykov zdravého životného štýlu
-         rôznymi pohybovými aktivitami zvyšovať fyzickú a psychickú odolnosť a vytvárať súlad človeka s prírodou (škola v prírode, plavecký výcvik, lyžiarska školička, pobyty v prírode...)
-         v spolupráci s rodičmi pôsobiť na duchovný rast dieťaťa, napomáhať nadobúdaniu sebavedomia a duševnej rovnováhy
-         dodržiavať pitný režim

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

-        prostredníctvom pozorovania a praktických činností detí, viesť deti chápať význam prírody pre život ľudí a utvárať silný citový vzťah k živej i neživej prírode
-        podnecovať potrebu starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia, stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozovania alebo ničenia prírody
-        v spolupráci s rodičmi a verejnosťou podporovať úspešnosť  environmentálnej výchovy

VYTVÁRAŤ PRIAZNIVÚ SOCIÁLNO - EMOCIONÁLNU ATMOSFÉRU PRE OSOBNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA

-        rozvíjať partnerský vzťah k dieťaťu, snahu chápať ho, chrániť, radiť mu, pomáhať a akceptovať
-        podnecovať všestrannú aktivitu dieťaťa, možnosť prejaviť sa, spolurozhodovať, podporovať tvorivosť a sebavedomie
-        uplatňovať pozitívnu motiváciu spojenú s prejavmi uznania a dôvery
-        preferovať individuálny prístup k dieťaťu
-        vytvoriť podnetné a rozprávkové prostredie v rodinnej atmosfére
-        v spolupráci s rodičmi realizovať adaptačný program podľa individuality detí, aby pobyt v mš rozvíjal u detí iba pozitívne a radostné pocity
-        Workshop – niekoľkokrát ročne zorganizovať pre deti workshop s rôznym zameraním – umenie, tanec, spev ... cez umenie sprostredkovať deťom kladný postoj k životu

 

Jedálny lístok

             
NOVEMBER JEDÁLNY LÍSTOK      
  25.11. - 29.11.2019          
             
             
deň desiata alergén obed alergén olovrant alergén
       polievka :      
PONDELOK Jogurt ovocný, piškóty 3,7 Šošovicová kyslá P2 1,7 Orešanské koláče 1,3,7,8
  ovocný čaj   Fazuľový prívarok, varené vajce, chlieb 1,3,7 mlieko  
      M2, ovocný čaj      
             
UTOROK Kaiserka, bylinková nátierka 1,3,7 Hovädzia s cestovinou P1 1,7 Chlieb s maslom  a zeleninou 1,3,7
  ovocný čaj   Kuracia rolka v lístkovom ceste, zemiaková kaša, 1,3,7 ovocný čaj  
      šalát M1 ovocný čaj      
             
STREDA Salámovo-syrová nátierka, sendvič 1,3,7 Kapustová s paradajkovým pretlakom P2 1 Srdiečko jogurt mix 7
   ovocný čaj   Žemľovka s tvarohom a jablkami M3 1,3,7  ovocný čaj  
       ovocný čaj      
             
ŠTVRTOK Vajíčková nátierka, chlieb 1,3,7 Gulášová so sójovým mäsom P2 1 Perník s čokoládou 1,3
   ovocný čaj   Hovädzie mäso poľovnícke, parená knedľa M1 1,3,7 ovocný čaj  
       ovocný čaj      
             
PIATOK Tuniaková nátierka, chlieb, cibuľa 1,3,4, Slepačia s rezancami P1 1 Keksík a ovocie 1,3,7
  ovocný čaj   Pečené kurča, dusená ryža  s hráškom,  1  mlieko  
       šalát, M1 ovocný čaj      
             
  Pri výrobe jedál neboli použité GMO suroviny. Prípadné alergény sú vyznačené v jedálnom lístku.  
             

 

O nás

PRIESTORY BSMš FIALENKA

Budova je jednoposchodová účelová v rodinnom dome. Na prízemí sú dve herne a dve chodby – šatne pre deti, kancelária a kuchyňa – výdajňa stravy, wc a výlevka. Na poschodí sú dve herne, dve chodby – šatne pre deti a sociálne zariadenie pre deti – umyvárky, šatňa pre personál. Herne sa v popoludňajších hodinách využívajú na spanie a odpočinok detí. Súčasťou zariadenia je garsónka.

PERSONÁL BSMš FIALENKA:

  • Pedagogickí zamestnanci

- Riaditeľka – riadenie a kontrola všetkých činností a chodu zariadenia, vysokoškolské vzdelanie s praxou v riadení najmenej 5 rokov.

- Učiteľky - V BSMš FIALENKA sú štyri triedy s počtom 12 detí v každej z nich sú dve pani učiteľky, s vysokoškolským vzdelaním pre predprimárne vzdelanie 
  a výchovu so znalosťami anglického jazyka.

  • Lektorka anglického jazyka – denne vyučuje anglický jazyk v skupinkách po 6 detí. V popoludňajších hodinách vedie krúžok anglického jazyka – ALTERNATÍVNA ANGLIČTINA,  pre deti ZŠ a deti z iných predprimárnych zariadení.
  • Školský psychológ - Priamo v zariadení máme školského psychológa, ktorý sa stará o psychickú pohodu detí, má poradenskú úlohu pre rodiča a dohliada na prípravu detí pred vstupom do školy.
  • Prevádzkoví zamestnanci

     - Kuchárka - sa stará o prípravu desiaty a olovrantu a vydáva obedy.

     - Školníčka - sa stará o čistotu v celom zariadení.

VÝCHOVNO – VZDELÁVACÍ PROCES v BSMš FIALENKA

Cieľom predprimárneho vzdelávania v Bilingválnej Súkromnej Materskej škole FIALENKA v Ivanke pri Dunaji je dosiahnuť optimálnu perceptuálnomotorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Poskytujeme deťom rozvoj jazykových zručností nad rámec bežných programov predprimárneho vzdelávania v kompetenciách komunikácie v cudzích jazykoch najmä v angličtine. Ide nám o elementárne základy komunikácie v anglickom jazyku,  so zameraním najmä na počúvanie s porozumením, neverbálne reakcie a vo verbálnej rovine vyjadrovanie dieťaťa  počnúc jednoslovnými pomenovaniami k postupnému konštruovaniu jednoduchých viet.

Výchovno – vzdelávací proces realizujeme podľa učebných osnov vypracovaných a vydaných Ministerstvom školstva SR ISCED 0, pod názvom ,, FIALENKA “

F - flexibilita

I – iniciatíva

A - aktivita

L - láska

E – empatia

N – náuka

K - kreativita

A – adaptácia

HYGIENA A ČISTENIE PRIESTOROV v BSMš FIALENKA
Denne sa 3x umývajú podlahy tried, šatní, chodieb, záchodov pre deti a WC zamestnancov, schodište, 1x sa utiera prach v triedach, šatniach, na schodišti, vetrajú sa triedy pred príchodom detí do zariadenia, v čase pobytu detí vonku a utiera sa prach na nábytku a parapetných doskách, umývajú sa stoly, zrkadlá a záchody dezinfekčným prostriedkom, vetrajú sa triedy a spálne. Denne sa umývajú poháriky detí, ktoré sú umiestnené na poličke nad umývadlami.

Týždenne sa upratujú priestory využívané učiteľkou, utiera sa prach, umýva sa podlaha, v dezinfekčnom roztoku sa umývajú poháre detí na zubnú kefku, utiera prach, upratuje sa kancelária. Menia sa uteráky a pyžamká detí.

Raz za dva týždne sa prezlieka posteľná bielizeň.

Mesačne sa urobí dôkladné upratanie spální, umývajú sa hračky v dezinfekčnom roztoku, umývajú sa dvere a nábytok, podľa potreby sa ometú steny.

Polročne sa robí veľké upratovanie, ometú sa steny, poumývajú okná, rámy, vymetie prach z radiátorov,  umyjú dvere, nábytok, vyčistia koberce, vyprášia vankúše, paplóny, ležadlá ...