Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /data/8/4/84841007-6b07-4bfd-bd0d-6a49ff3ce052/fialenka.eu/web/libraries/rokcommon/RokCommon/Service/ContainerImpl.php on line 464
Zameranie

Zameranie

ZAMERANIE  BSMš FIALENKA JAZYKOVÁ VÝCHOVA
-        jazyková príprava bude prebiehať denne pod vedením lektorky anglického jazyka v 6 členných skupinách
-        výchovno - vzdelávací proces je v angličtine aj slovenčine

PRÍPRAVA DETÍ NA VSTUP DO ŠKOLY

-        rešpektovať a podporovať individualitu a osobnosť dieťaťa - podnecovať jeho aktivitu a samostatnosť
-        úzko spolupracovať s učiteľkami 1.ročníkov a oboznámiť deti so školským prostredím
-        rozvíjať slovnú zásobu, viesť deti k rozlišovaniu hlásky na začiatku a na konci slova, k jednoduchým analyticko-syntetickým činnostiam s dôrazom na správnu výslovnosť
-        prostredníctvom prípravných a uvoľňovacích cvikov rozvíjať jemnú motoriku ruky, správne sedenie,  viesť deti k uvoľnenému písomnému prejavu so správnym sklonom
-        prostredníctvom hry formovať prosociálne a asertívne správanie ako spôsob humánneho presadzovania a obhajovania záujmov, postojov a názorov v procese komunikácie
-        vychovávať deti v duchu humanizmu, ľudských práv, prehlbovať poznatky o ľudských hodnotách

ŠPORTOVÉ AKTIVITY

-        Golf, plávanie, lukostreľba, jazda na koni, lyžovanie ... Chceme dať deťom základy jednotlivých športov , oboznámiť ich s možnosťami okolia Ivanky pri Dunaji

STAROSTLIVOSŤ O ZDRAVIE DIEŤAŤA

-         vytvoriť optimálne podmienky v oblasti ochrany, prevencie a podpory zdravia detí
-         posilňovať starostlivosť o vlastné zdravie, utvárať schopnosť ochrany pred chorobami, úrazmi a závislosťami
-         postupne chápať význam zdravej výživy pre zdravie človeka ako súčasť návykov zdravého životného štýlu
-         rôznymi pohybovými aktivitami zvyšovať fyzickú a psychickú odolnosť a vytvárať súlad človeka s prírodou (škola v prírode, plavecký výcvik, lyžiarska školička, pobyty v prírode...)
-         v spolupráci s rodičmi pôsobiť na duchovný rast dieťaťa, napomáhať nadobúdaniu sebavedomia a duševnej rovnováhy
-         dodržiavať pitný režim

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA

-        prostredníctvom pozorovania a praktických činností detí, viesť deti chápať význam prírody pre život ľudí a utvárať silný citový vzťah k živej i neživej prírode
-        podnecovať potrebu starať sa o prírodu a život v nej, ochraňovať prírodu ako dôležitú súčasť životného prostredia, stávať sa citlivejším voči prejavom ohrozovania alebo ničenia prírody
-        v spolupráci s rodičmi a verejnosťou podporovať úspešnosť  environmentálnej výchovy

VYTVÁRAŤ PRIAZNIVÚ SOCIÁLNO - EMOCIONÁLNU ATMOSFÉRU PRE OSOBNÝ ROZVOJ DIEŤAŤA

-        rozvíjať partnerský vzťah k dieťaťu, snahu chápať ho, chrániť, radiť mu, pomáhať a akceptovať
-        podnecovať všestrannú aktivitu dieťaťa, možnosť prejaviť sa, spolurozhodovať, podporovať tvorivosť a sebavedomie
-        uplatňovať pozitívnu motiváciu spojenú s prejavmi uznania a dôvery
-        preferovať individuálny prístup k dieťaťu
-        vytvoriť podnetné a rozprávkové prostredie v rodinnej atmosfére
-        v spolupráci s rodičmi realizovať adaptačný program podľa individuality detí, aby pobyt v mš rozvíjal u detí iba pozitívne a radostné pocity
-        Workshop – niekoľkokrát ročne zorganizovať pre deti workshop s rôznym zameraním – umenie, tanec, spev ... cez umenie sprostredkovať deťom kladný postoj k životu